Planning

Informatie omtrent de fasering en planning de herinrichting de hoofstraat in Zuidwolde.

Update planning d.d. 7 mei 2020

Nu de kapvergunning verleend is, zijn de bomen eind deze week gekapt en is er een verdere planning gemaakt. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden en de planning.

 Hoofdstraat Noord:

 • Hemelwater riolering – is klaar
 • Kruising Hoofdstraat / Wilhelminalaan – is klaar
 • Her bestraten parkeerzijde en groeiplaatsverbetering bestaande bomen – is klaar
 • Bomen verwijderen en voetpad aanleggen – bomen zijn verwijderd, aanleg voetpad tot juni
 • Kruising Hoofdstraat / Julianalaan / fietsoversteek – kruising t/m 3 juni; 2 en 3 juni asfalteren, dan afsluiting met omleiding (zie tabblad bereikbaarheid);fietsoversteek tot eind juni / begin juli
 • Fietssuggestiestroken op de rijbaan –  22 juni t/m 3 juli (afh. van weersomstandigheden)

Hoofdstraat Zuid:

 • WMD waterleiding vanaf week 12 (communicatie via WMD) – nog bezig
 • Verbeteren groeiplaats bestaande bomen – is klaar
 • Enkele aanpassingen kruising Hoofdstraat / De Vennen – is eind van de week klaar
 • Bomen verwijderen en voetpad aanleggen – bomen zijn eind van de week verwijderd, aanleg voetpad van 11 mei tot 20 juli
 • Her bestraten parkeerzijde waar nodig – na WMD, vlak voor of na de bouwvak*
 • Fietssuggestiestroken op de rijbaan – 22 juni t/m 3 juli (afh. van weersomstandigheden)

*De bouwvak is van 20 juli tot en met 7 augustus

N.B. Er vindt altijd vooraf overleg plaats met u over de bereikbaarheid van uw woning/winkelpand als wij bij u voor de deur aan het werk gaan.

Update d.d. 16 maart 2020, aanpassing werkvolgorde:

Hoofdstraat Noord

In de Hoofdstraat Noord wordt momenteel een hemelwaterriool aangelegd om een waterprobleem op de kruising Hoofdstraat / Wilhelminalaan op te lossen. Daarna wordt deze kruising opnieuw gestraat. Aan de kant van de rijbaan waar het parkeren is voorzien, wordt de bestrating opnieuw gelegd en verbeteren we de groeiplaats voor de bomen. Tegen die tijd kunnen we de bomen in het huidige voetpad verwijderen en het nieuwe voetpad aanleggen. In de laatste fase van het werk wordt de kruising met de Julianalaan aangepast, inclusief de oversteeklocatie voor fietsers. Tot slot brengen we de fietssuggestiestroken aan op de rijbaan.

In samenvatting Hoofdstraat Noord:

 • Hemelwater riolering
 • Kruising Hoofdstraat / Wilhelminalaan
 • Her bestraten parkeerzijde en groeiplaatsverbetering bestaande bomen
 • Bomen verwijderen en voetpad aanleggen
 • Kruising Hoofdstraat / Julianalaan / fietsoversteek
 • Fietssuggestiestroken op de rijbaan

Hoofdstraat Zuid

De waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) vernieuwt vanaf week 12 haar waterleiding in de Hoofdstraat Zuid en in enkele omringende gebieden. De WMD communiceert zelf met aanwonenden over deze werkzaamheden. In de tussentijd start de gemeente acties op om aan de parkeerzijde de groeiplaats voor bomen te verbeteren. Afhankelijk van de voortgang van de WMD en de beroep- en bezwaartermijn op de vergunning, verwijderen we de bomen en leggen we het nieuwe voetpad aan. Aan de parkeerzijde wordt de bestrating netjes gemaakt waar nodig. Tot slot worden de suggestiestroken voor fietsers aangebracht op de rijbaan.

In samenvatting Hoofdstraat Zuid:

 • WMD waterleiding vanaf week 12 (communicatie WMD)
 • Verbeteren groeiplaats bestaande bomen
 • Enkele aanpassingen kruising Hoofdstraat / De Vennen
 • Bomen verwijderen en voetpad aanleggen
 • Her bestraten parkeerzijde waar nodig
 • Fietssuggestiestroken op de rijbaan

  Voorafgaande aan de werkzaamheden bij u voor de deur en/of bij afsluiting van de wegen, wordt u geïnformeerd over de duur en impact van de werkzaamheden. De intentie is om de werkzaamheden voor de zomervakantie (bouwvak Noord) zoveel mogelijk af te ronden.

Update d.d. 10 maart 2020:

 

Omdat er (nog) geen kapvergunning is verleend, zal onderstaande planning en fasering aangepast moeten worden. We werken hier momenteel samen met de gemeente aan. Zodra er meer bekend is, zullen we dit via deze website delen.

 

De werkzaamheden starten vanaf 2 maart 2020 en zullen duren tot 15 juli 2020.

 

De werkzaamheden in Hoofdstraat deel noord en deel zuid zullen gelijktijdig gefaseerd worden uitgevoerd. De vak lengtes zullen kort zijn, variërend in lengtes van ca. 10 m tot ca. 25 m. Eén en ander afgestemd op de breedtes van de inritten. De korte eenzijdige wegvakken, met een goede en duidelijke afzetting verhoogt de veiligheid voor de weggebruikers, maar ook voor werknemers en voor de aanwonenden.

 

De werkzaamheden starten begin maart met het kappen van bomen (onder voorbehoud van de kapvergunning). Vervolgens gaan we aan de Hoofdstraat noord een stuk hemelwaterriool leggen en aansluitend per perceel het voetpad aanleggen met nieuwe gebakken straatstenen. Er wordt gestart vanaf het busstation richting het noorden en geëindigd via de andere kant met de aanleg van parkeerstroken.

 

Aan de Hoofdstraat zuid starten wij begin april met het vervangen van de bestrating van de voetpaden. Dit heeft te maken met de WMD die daar eerst bezig gaat met het vernieuwen van het leidingsysteem. Wij beginnen vanaf de kruising Oosterweg / de Vennen.

 

Na de voetpaden en parkeerstroken volgt de herinrichting van de kruising met de Oosterweg / de Vennen. Als laatste staat de herinrichting van de kruising met de Julianalaan, gecombineerd met de grens van de bebouwde kom noord (fietsoversteek) gepland.

 

Fasering:

 

Fase 1: Hoofdstraat noord, voetpad en parkeerstroken, 2 maart tot 29 mei 2020.

 

Fase 2: Hoofdstraat zuid, voetpad en boomgaten overzijde, 2 april tot 12 juni 2020.

 

Fase 3: Kruising Oosterweg / de Vennen, 2 juni tot 19 juni 2020.

 

Fase 4: Kruising Julianalaan en de grens van de bebouwde kom noord (fietsoversteek), 12 juni tot 17 juli 2020.

 

Let op! Door bijzondere weersomstandigheden kan de planning/fasering iets veranderen.

 

N.B. Er vindt altijd vooraf overleg plaats met u over de bereikbaarheid van uw woning/winkelpand als wij bij u voor de deur aan het werk gaan.

 

 

 

Bereikbaarheid:

 

Vanuit de gekozen aanpak is tijdens de werkzaamheden doorgaand verkeer mogelijk in de Hoofdstraat deel noord en deel zuid. De aansluitingen en kruisingsvlakken in het traject vormen hierop een uitzondering.

 

In overleg met de bewoners en ondernemers wordt er afstemming gezocht over de bereikbaarheid van hun perceel tijdens werkzaamheden. Ook wordt er, zo nodig, gekeken naar alternatieve parkeerplaats(en).

 

Gedurende het werk wordt het doorgaande verkeer, niet zijnde bestemmingsverkeer, met bebording omgeleid via een alternatieve route. Tijdens het maken van de aansluitingen en kruisingsvlakken (fase 3 en 4)  wordt terplekke al het verkeer omgeleid.

 

Zodra de omleidingsroutes definitief zijn komen op de website te staan.

 

 

 

Contact

Gemeente de Wolden

14 0528

gemeente@dewolden.nl