Uitvoering

Uitvoering

Na de onderhandse aanbesteding is de uitvoering van de werkzaamheden gegund aan Buning Wegenbouw b.v. uit Zuidwolde. Deze aannemer heeft in het najaar van 2019 de reconstructie van het kruispunt Hoofdstraat – Meppelerweg – Steenbergerweg reeds uitgevoerd. De werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden bestaan hoofdzakelijk uit:

het verrichten van opruimings- en grondwerk; het verplaatsen van lichtmasten; het opbreken van bestratingen; het aanbrengen van funderingen, leidingwerken, bestratingen, slijtlagen en markeringen.

In de Hoofdstraat Noord en Zuid zijde zullen de verhardingen naast het asfalt vervangen worden door nieuw straatbakstenen. Tevens zal de kruising Oosterweg/de Vennen (zuid) aangepast gaan worden, en ook de kruising met de Julianalaan in combinatie met overgang van de bebouwde kom naar het buitengebied (noord). De werkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden zonder enige vorm van hinder of overlast. Van de aannemer is echter geëist dat de herinrichting van de Hoofdstraat wordt uitgevoerd met een minimum aan hinder of overlast.

Communicatie:

Buning Wegenbouw krijgt bij de communicatie ondersteuning van E. Verhallen van We ask YOU. Naast de informatievoorziening via deze website zijn de aanvullende communicatiemiddelen:

  • Rechtstreeks contact voor algemene vragen met de projectleider van Buning Wegenbouw, de heer H. Buning 06-51594142
  • Tijdens de werkzaamheden op werkdagen tussen 7 en 16.30u met de uitvoerder van Buning Wegenbouw, de heer J. Schonewille 06-21598956
  • Of per email met Buning Wegenbouw via info@buning.nl
  • Voor vragen tijdens de uitvoering zal er een wekelijks inloopuurtje zijn (locatie en tijd volgen).

Bewoners, ondernemers en andere instanties in Zuidwolde worden, afhankelijk van de doelgroep, ook geïnformeerd via brieven, email, de Wolder Courant en/of sociale media. De website wordt gedurende de werkzaamheden aangevuld. Buning Wegenbouw krijgt bij de communicatie ondersteuning van mevrouw E. Verhallen van We ask YOU!

Verkeer:

Vanuit de gekozen aanpak is doorgaand verkeer mogelijk in de Hoofdstraat deel noord en deel zuid. De aansluitingen en kruisingsvlakken in het traject vormen hierop een uitzondering. In het  verkeersplan is Veilig Verkeer Nederland betrokken. VVN is kritisch als het gaat om de veiligheid van de weggebruikers. De aanbevelingen worden in het plan meegenomen. Ook gedurende de uitvoering van het werk zullen de ingestelde maatregelen door VVN worden gemonitord.

Omdat tijdens de werkzaamheden de kruisingsvlakken moeten afgesloten, moeten de weggebruikers veilig en op een goede en duidelijke wijze worden omgeleid. Voor elke groep weggebruikers zal de juiste maatregel worden getroffen. Met name bij de ondernemers zal in nader overleg, en afgestemd op winkeltijden, gezorgd worden voor voldoende parkeergelegenheid nabij het betreffende perceel. De aanwonenden en ondernemers worden door de aannemer benaderd om dit nader af te stemmen. Voor de klanten en leveranciers van de aanliggende ondernemers zal via bebording duidelijk worden aangeven waar geparkeerd kan worden.

Omleidingsroutes worden vooraf gepubliceerd op de website onder ‘Bereikbaarheid’ en ter plaatse met bebording aangekondigd en aangegeven.

Contact

Gemeente de Wolden

14 0528

gemeente@dewolden.nl